A tudatos és tanult taktikai gondolkodás stabilizációjának szakasza

15-16 évesek korcsoportjának képzési anyaga.

6 perces olvasmány

A korosztályos felkészítés és versenyek során, az azonos kronológiai életkorú versenyzők között kialakulhat, akár 4-5 évnyi fejlettségbeli különbség is. Az ilyen jellegű jelenségekből több anomália alakulhat ki, amit utólag mindenki másként magyaráz. Ilyen például az az eset, amikor

1. Az akcelerált gyerek túl korán lesz tehetségnek kikiáltva (7-12 évesek)

2. A retardált gyerek nem kapja meg a lehetőséget képességei kifejlesztéséhez, mert az eredményességben elmarad az akcelerálttól. Ez eltarthat, lányok esetében 9-12 éves, fiúk esetében, akár 15-16 éves korig is! 3. Az akcelerált gyerek testi-lelki érése befejeztével, nem fejlődik tovább az elvárt ütemben, megreked a sportági ismeretekben, kiderül nem is olyan tehetséges, ahogy hitték. (13-16 évesek)

4. A retardált, korábban gyengébben teljesítő, talán a klubjából eltanácsolt gyerek fejlődése, az új klubjában elhagyhatja a korábbi akcelerált, tehetségnek kikiáltott társát.

Attól nehéz és kissé bonyolult ez az életkori szakasz, mert a betanult taktikai vagy technikai elemek rögzítése kapcsán, az élettani sajátosságok, olykor érthetetlennek tűnő jelenségeket állítanak elénk. Elveszítünk, vagy éppen nyereségre teszünk szert, a gyerekek egyéni fejlődése kapcsán. Továbbá jellemző, hogy az együttesen végrehajtott tevékenységek sikereiből, illetve sikertelenségeiből, sokat tanulva, a csapatkohéziót befolyásoló, a közösség erejében bízó játékosok kezdenek formálódni. Nagyon fontos, hogy kialakuljon az egymásért való küzdeni tudás. Óriási jelentősége van az együtt, és persze kellemesen eltöltött perceknek. Olyan szakmai és pedagógiai követelmények elé kell állítani a játékosokat, hogy a barátságokon kívül a közösség is formálódjék az edzéseken, és az edzés kívüli időben. Ebben az életkorban tudnia kell a fiataloknak a bemelegítésre alkalmas gimnasztikai gyakorlatokat, ismernie és alkalmaznia kell 5-6 játék szituációt a védelemtől függően, a csapatjáték kialakításáért. A játékosok szerezzenek alapvető jártasságot a zónavédekezés előtt közös, csapatrész, illetve csapatszintű pozíciós és helycserés játék alkalmazásában. Az egykezes labdabirtoklás fejlesztésével, folyamatosan javuljon az összjáték lehetősége, és szilárduljon meg az átlövő játékos helyzetteremtő és befejező tevékenysége.

Szakmai anyag, - Kézilabdajáték meghatározott feladatokkal, a szabad, az ötletjáték, valamint a tudatos támadójáték alkalmazásával, illetve kialakításának segítségével. - Az agresszív 6:0, kilépő területvédekezés, valamint a mélységben nyitott 3:3 ciklikus, labdakörüli súlypontképzéssel való védekezés továbbfejlesztése, bővítése. - Az 5:1 zónavédekezés alapjainak lerakása. - A 3:2:1 védekezés elsajátítása, gyakorlása. - Az alapvető páros és hármas helycserék mozgásirányainak gyakorlása, megismerése. - Az elzárások egyszerűbb formáinak ismerete, alkalmazása a helycserék közben (elé állás, mellé-, mögé állás). - Húzás és kontrajáték az irányváltoztatás és az indulócselek alkalmazásával. - Társas indítás alapformái emberfölényben, és létszámazonosságban a mezőny gyors futás közbeni átjátszásával, terpeszből végrehajtva. A gyakorlásnál a sávtartásos és vonalindítások alapformáit használjuk. - A beugrásos lövés és a beállós poszton játszó játékos, dobókézzel azonos és ellenoldali lendületszerzésének összekapcsolása a befejezéssel.

Egyéni fejlődés mértékének megállapítása 1. Nehezített labdával, 1 kg-os tömött labdával vagy felfújt labdával távolságra hajítás. 2. Összetettebb, kettős 4 m-es távolságú háromszögek oldalazó és mélységi lábmunkával való megtétele időre. 3. Társtól kapott labdával irányváltoztatás a lövő kézzel ellentétes oldalra 9 m, majd a lövő kéz felé haladva a védő mellett (8m-en helyezkedik el) felugrásos lövést hajt végre célzottan (célkeretre) a felső sarokba. 4. Védekező állóképességi feladatok felmérése. 5. Komplex állóképességi mutatók tesztelése.

Technikai követelmények a) labda nélküli mozgások A labda nélküli egyéni és társas mozgások egyre inkább a képességfejlesztés irányába tolódjanak. Képességfejlesztés (speciális): - futó állóképesség (hosszú és rövidtávú futások) - lövő állóképesség (saját posztról 10-15 sorozatlövés, 80-100 lövés nehezített labdával párokban vagy négyesével, - védekező állóképesség (meghatározott pályán történő lábmunka), - ugró állóképesség (kis felugrások minél több ismétlésszámmal, padon való átugrások, lépcsőzések), - komplex állóképesség (küzdőjátékok), - speciális erőfejlesztés (technika, ügyesség, gyorsaság), - tudjon a játékos egyénileg bemelegíteni.

b) labdával történő mozgások A labdával történő mozgások az ügyességfejlesztés érdekében valósuljanak meg. - Mozgáskoordinációt javító feladatok. - A mozgások gazdaságos végrehajtására való törekvés. - Anticipáció (előrelátás) kialakítása versenyhelyzetben. - Egyensúly érzékelése, javítása. - Döntési készség fejlesztése játékhelyzetekben. - Védekező alapmozgások (társas) gyakorlása hármas csoportokban labdát járató támadók ellen (kilépés, besegítés, visszahúzódás). - Átkísérés gyakorlása, hármas-nyolcas mozgást végző támadók ellen időre. - „agár” játékok 3-3, 4-4 ellen. - Komplex képzés megvalósítása hármas és négyes csoportok esetében labdakezelési és labdaátadási feladatokban úgy, hogy összehangoltan dolgoznak, de más jellegű (lábmunkát, átadást, lövést vagy cselt alkalmazva) munkát végeznek, majd cserélnek. - Köredzés jellegű foglalkozások. - Védekezési feladatok egy időben való végrehajtása, különböző instrukciók betartásával. - Támadó jellegű védekezésből, labdaszerzést követő gyors ellentámadás vezetése, lerohanás és rendezetlen védelem elleni játék gyakorlása az eredményesség és tudatosság szemszögéből. - Közös sáncoló tevékenység kialakítása a mélységben nyitott védekezés (4:2) belső hátsó emberei között. - Mélységben nyitott (tagolt) védekezési formációkban az összehangolt lábmunka gyakorlása, csapatrészre lebontva, támadók ellen. - A 7. 8. és a 9. osztályokban elsajátított kapura lövési fajták, átadások és irányváltoztató cselezések gyakorlása, csiszolása.

Egyéni képzés a pozíciókból leadott lövések és mozgások sajátosságainak figyelembe vételével

Szélső: • kapott labdával történő lefordulások lövő kézzel azonos, illetve ellenoldali irányba, • labdaszerzést követő indulás helyes ütemének elsajátítása, • az indulást követő rendezetlen védelem mögé való labda nélküli befutás, • játékelemekben történő befejező vagy előkészítő részvétele, • húzás helyes elindítása, • kanyarított lövés gyakorlása, Átlövőből: • az elrugaszkodás felfelé és ne előre irányuljon, • csuklóátadások, test mögötti átadások, • felugrást követő pontos rövid és hosszú átadások • labda nélküli ívszerű lendületvételek, • felugrást követő lövő cselből történő átadások, • beállóval való kapcsolat ütemezése, • húzásból adódó rövid, gyors kontrák megérzése, • nehezített labdákkal vagy 1 kg-os tömött labdával célkeretre történő sorozatlövések, Beállóból: • fellépései, zárásai vegyék figyelembe a labda várható érkezését, • az elé állásos zárások ne merevek, hanem a külső labdás emberrel együtt mozgók legyenek, • zárt védelemben helyhez kötött legyen, • nyitott falban mozogjon, • le- és a visszafordulásoknál vigye le a súlypontját, • kezei állandóan várják a labdát, tekintete társaira irányuljon, • gyakorolja az egykezes labdaelkapást és abból a leforgásokat, visszafordulásokat.

Taktikai képzettség foka - Állóképességet növelő játékok alkalmazása (iramjátékok, küzdőjátékok) - Tudjanak a játékosok emberhátrányban is úgy helyezkedni, hogy az ellenfél lassan, vagy egyáltalán ne tudja az emberelőnyét kihasználni. - Tudjanak zárt és nyitott védekezés ellen mérkőzéses szituációban is két-három tudatos játékot megvalósítani. - Tudjanak súlypontot képezni és áthelyezni a támadások alkalmával. - Eladott labdák ellenindítás alatti visszaszerzése, tudatos visszarendeződés. - Támadás és védekezés alatt bekövetkező taktikai faultok alkalmazása. - Emberfogásos játékok alkalmával a védőtársról levált labdás támadó megfaultolása, besegítése. - Támadásban képesek legyenek a játékelemek lebontásaira.