A 14-15 ÉVESEK KORCSOPORTJA. A TUDATOSSÁGRA VALÓ TÖREKVÉSEK KEZDETE. IZGALMAS ÉS FELELŐSSÉGTELJES IDŐSZAK A NEVELÉS SZEMPONTJÁBÓL!

Mielőtt részleteiben vizsgálnánk a kiválasztott fejlődési szakaszt, kísérletet teszek arra, hogy röviden összegezem a kimaradt korcsportokat. (12-14 évesek korcsoportja)

10 perces olvasmány

12-13 évesek korcsoportja

Ebben az életkori fázisban nagyon fontos feladat, hogy a tanulók megismerkedjenek, illetve találkozzanak az összes kézilabdában szereplő lövésfajtával és irányváltoztató cselekkel, amelyeket a későbbi korosztályokban is folyamatosan, szinte minden edzésen gyakorolni, csiszolni kell.

Egyéni fejlődés mértékének megállapítása 1. Labdaadogatás párokban, 5-6 m távolságra szélességi irányba, mélységi lábmunka közben időre. 2. Célra történő kapura lövés társtól kapott labdával 9 méterről egy lépésből felugorva (10 kísérlet) 3. Futás párokban a két kapuelőtér vonal között oda-vissza időre, folyamatos labdaadogatással. 4. Vágta (15m, 30m) és középtávú futások (400m, 800m, 1500m) időre. 5. Hatos, tízes ugrás távolban.

Taktikai képzettség foka • Sajátítsák el védő-támadó kapcsolatban a helyes helyzetek felvételét, az együttes mozgást, a helyes távolság és szögelzárás betartásával. • Képesek legyenek emberfogásos védekezésre. Tudjanak egymás mozgását figyelembe véve kapcsolatot kialakítani a támadás, illetve a védekezés folyamán. Tudjanak játék közben cselezni labdával, helyzetet teremteni saját maguk vagy társuk labda nélküli mozgásával. Képesek legyenek az ellenfél hibáit kihasználni. Vállalják fel az ellenféllel való ütközéseket a védelem során. • Húzás alkalmazása (széltől-irányítóig, majd kapura lövés) hármas kapcsolatban. • Húzás az irányítóig, mikor a beálló játékos a hármas védőt megzárja, a labda útjával ellentétes irányból érkezve. • Húzás szélsőtől-szélsőig kapura lövéssel. • Közvetett indítás szakaszos érkezéssel, előnyszerzési szándékkal (a felnőtt csapatra jellemző lerohanás előkészítése). • Támadást követő labdaszerző, támadást megakadályozó visszarendeződés gyakorlása

13-14 évesek korcsoportja

Ebben a korosztályban fontos, hogy kötetlen, szabad és a szabálymegkötésekkel végrehajtott játékok során képesek legyenek támadásban az alaphúzásra és a keresztmozgásból kialakított egyszerű játékelemek megvalósítására. Védelemben képesek legyenek a labda centrikus védekezésre. Tudjanak együtt sáncolni és egymásnak besegíteni. Tudjanak talajról és felugrásból különféle módon kapura lőni, az irányváltoztató cseleket alkalmazni (az előző korosztály követelményrendszerében megadott egyéni technikai elemek folyamatos gyakorlása, csiszolása). Ez az a korosztály, ahol már lehetőség nyílik a védekezési formációk megismertetésére. Képesek a gyerekek figyelmesen végrehajtani a taktikai elvárásokat mélységben tagolt védekezés esetében is. El lehet kezdeni a védekezési szokások kialakítását.

Egyéni fejlődés mértékének megállapítása 1. Párokban labdaadogatás húzásszerű mozgással időre. 2. Nehezített labda dobása távolra 3 lépésből. 3. Futás párokban a két alapvonal között oda-vissza időre, folyamatos labdaadogatással.

Taktikai képzettség foka • Húzás-kontra játék csapatrész vagy csapat végrehajtással. • Húzásból kialakított keresztmozgások alkalmazása. • A szabaddobás, mint taktikai elem a mérkőzésen. • A térnyeréses keresztmozgások gyakorlása. • Az irányító játékos falba történő futása második beállós helyre. • A két beállóval történő támadások alkalmazása. • Szélső játékos befutása és abból való játék alkalmazása. • A mélységben tagolt védekezés gyakorlása. • 5:1-es és a 4:2-es formációkban történő egyéni és társas feladatok megtanulása. • A mélységben tagolt védekezésből kialakított támadó jelleg erősítése a labdaszerzések tudatos ütemezésével. • Test-test elleni játék egyre gyakoribb alkalmazása. • Agresszív, kilépő egysoros védelem elsajátítása. • Súlypontáthelyezések indítás, lerohanás és felállt védelem ellen. • Lerohanás szakaszos érkezéssel és abból húzás-visszahúzás játék gyakorlása. • Rendezetlen védelem elleni játék.

14-15 évesek korcsoportja

Egyesek úgy vélik, hogy elérkezett az a periódus a fiatal kézilabdás életében, amikor az adottsága (alkati, pszicho-motorikus), a taktikai érettsége és a technikai tudása között párhuzamot lehet vonni. Még mindig türelemre és óvatosságra intenék, minden nevelőedzőt. Ne hozzunk elhamarkodott döntéseket. Hiszen, mindhárom kategóriában, egymáshoz viszonyítva is igen nagy eltérések lehetnek. Az értelem és a felfogóképesség, illetve a játékkészség, nemhogy itt, akár még ifjúsági korban is előfordulhat, hogy nem egyenesen arányosan fejlődik! Egy dolog azonban biztosan elindul ebben az életszakaszban, (főleg a 15 évesek esetében) a tudatosságra történő törekvés. Ebben a megközelítésben, miden eleme a képzésnek, legyen az technikai, taktikai vagy kondicionális, kellő tudatos felkészülés előzze meg! Gondolok itt arra, hogy míg korábban nem bírt akkora jelentőséggel a feladatok pontos és érthető magyarázata, a sportoló gyerek élete e szakaszától már az edzőjének is szeretne megfelelni. Ez lényeges felismerés, hiszen ezt megelőzően főleg magának, de mások esetében még ez a tudat sem alakul ki! Éppen ebből az elgondolásból kiindulva, számolnunk kell azzal, hogy akik eddig a háttérbe húzódtak, talán most elindulnak a felzárkózás útján. Azon egyszerű oknál fogva, mert egyes gyerekek értelmük kinyílásával a rögzült információkat most képesek reaktiválni a mozgásukban. Hihetetlen, de igaz! Az értelmes, de főleg a játékban intelligens gyerekek, óriás lépetekkel közelítik meg a náluk ügyesebbnek tartott társaikat. Talán ez az a ciklus, amikor a lányok és a fiúk fejlődési aránya, gyorsasága tapinthatóan eltávolodik egymástól. Lányok és főleg azok esetében, akik 8-9 évesen kezdték tanulni a játékot, 14-15 éves korukra, 60-70{74139092e1082ce3364771a54d40f672a8e5aa63668aa4694c0b032df09aa542} s biztonsággal láthatóvá válik fejlődésük végső stádiuma. Fiúk esetében, később inkább 17. vagy a 18. életév nyújthat hasonló képet számunkra. Így lehetséges az, hogy ha eltérő módon, de számolni lehet továbbá azzal is, hogy elindul egy rohamos megnyúlási vagy megerősödési folyamat néhány gyereknél, ami eddig váratott magára. Sajnos, azzal is lehet kalkulálni, hogy lesznek olyan ügyesnek vélt gyerekek, akik nem akarnak, vagy nem tudják mozgásukat helyesen kontrollálni, ennek oka lehet, hogy nem alakult ki bennük a megfelelő agyi beidegződés, mert korábban nem volt szükségük erre, hiszen mindent „zsigerből”, szinte ösztönösen oldottak meg. Az előbbi felvetésből következtethető az a tény, hogy lányok esetében jóval gyakoribb jelenség a fiatalabb játékosok felfelé történő foglakoztatása. Így fordulhat elő, 17-18 évesen felnőttek csapatában, míg 19-20 évesen, akár a felnőtt válogatottban is szerepet kaphatnak. Összegezve, komoly differenciálódás tapasztalható a lányok és fiúk nevelése kapcsán ebben a fejlődési periódusban. Pontosítva, míg a lányokkal foglakozó edzők, néhány nagy kérdésre tudni fogják a választ, hogy kiből mi lehet, addig a fiúknál még nem árt várni 1-2 évet. Játékos szempontjából nem elenyésző jelentőséggel bír a munkához és a sporthoz történő hozzáállás kérdése! Igen nagy biztonsággal kijelenthetem, hogy többségében azokból lesznek élsportolók, akik szorgalmukkal, tudatos jelenlétükkel, aktívan részt vesznek saját fejlődésükben. Az nevelőedzők legyenek figyelmesek, következetesek a gyerekekkel szemben, mert ebben az életkorban már minden megmarad a tanítványaik fejében, legyen az jó vagy rossz dolog! A hibák kijavítása, legyen az technikai vagy taktikai eredetű, óriási jelentőséggel bírnak! Az edző tehet különbséget fontos és kevésbé lényeges dolog között, de a játékosa soha ne mérlegeljen, mert az a későbbiekre nézve végzetes hiba lehet! A kondicionális képességek speciális fejlesztésének kezdő időpontja lehet a 15 éves kor. Természetesen a súlyzós edzéseknél inkább az intenzitás, mint a terjedelem és a mennyiség domináljon. Fontos, hogy az izomerő-fejlesztés a mozgások helyes technikával történő végrehajtásával hasson. Lényegesnek tartom a törzsstabilizáció és a sérülés megelőzésre irányuló kezdeményezéseket. A funkcionális edzések remek lehetőséget adnak arra, hogy igazán hatékonyan képezzük játékosainkat. Állandó felnőtt és leginkább szakember felügyelete mellett végezzék a fiatalok ezeket a gyakorlatokat. Szerezzenek a játékosok jártasságot a labdakezelési- átadási gyakorlatokban és az alapvető, tanult technikai elemekkel mozgás közben, modellezett játékhelyzetekben kapcsolni tudják azokat. Támadásban a 6:0-s és a 3:3-as lapos, illetve mélységben tagolt védekezés ellen ismerjék az alapvető, biztonságos labdatovábbítási módokat és a szabadjáték során alkalmazzák a pozíciós, valamint az egyszerű, sokmozgásos játék előkészítő és befejező elemeit. • Tudják az emberelőnyös és a tudatos támadójáték kialakítását végrehajtani. • Hármas vagy négyes csoportokban tudjanak egyszerű játékelemeket megvalósítani. • A 6:0-s és a 3:3-as területvédelem formái. • Közvetlen egyéni gyorsindítás beugrásos dobással befejezve. • Támadó lábmunka kialakítása, dobókézzel azonos és ellenoldalról kapott labda elfogása, átadása során, majd keresztlépésből vagy után lépésből kapura lövés. • Labdakezelési és továbbítási gyakorlatok különböző irányból és magasságban érkező labda esetében. • Szabad, kötetlen játék, az 1-8-ig osztályban tanult technikai, taktikai játékelemek képzettségi szinthez igazított játékszabályok keretében. Pozíciós egybeállós támadójáték a 6:0-s és a rokonmozgásos (add és fuss, háromszögelő játékra épülő) 3:3-s laza területvédelem ellen. • A 7. és 8. osztályban elsajátított kapura lövési fajták és irányváltoztató cselezések folyamatos gyakorlása, csiszolása. • A 7. és 8. osztályban elsajátított irányváltoztató cselezések egy labdaleütéssel való kombinálása, összekötése (pl.: indulócsel ügyetlenebbik kéz irányába abból labdaleütés majd átemelő csel alkalmazása stb.).

Egyéni fejlődés mértékének megállapítása 1. Védekező állóképességi gyakorlatok időre történő végrehajtása. 2. Posztról történő kapura lövések sorozatban időre és pontosságra. 3. Páros átadási gyakorlat felső átadással 6-9 m távolságra, tetszőleges magasságban, folyamatos mélységi lábmunka közben, fejenként 20-20 alkalommal (időre, hibák számolásával). 4. A 4m-re háromszögben elhelyezett tárgyak megérintése védekező lábmunkával (után lépéssel és kitámadással 12-szer időre). 5. Nehezített vagy felfújt labda távolságra dobása keresztlépés (hármas lépésritmus) után, kézben tartott labdával indítva. 6. Lövő-, ugró- és futó-állóképesség felmérése.

Technikai követelmények a) labda nélküli mozgások • a kondicionális (különösen a gyorserő, erő-állóképesség) képességek fejlesztése, • a labdanélküli mozgások főleg képességfejlesztés formájában valósuljanak meg, • speciális képességek fejlesztése (ugró-, dobó- és futó-állóképesség), • védekező állóképesség fejlesztése, • társhordások • gimnasztikai és lazító gyakorlatok, • küzdőjátékok,

b) labdával történő mozgások

1. egyéni mozgások

A 7. 8. osztályban elsajátított kapura lövések és egyéni cselezések labdával gyakorlása, illetve csiszolása, mint például,

• Kapura lövések talajról (felső-, alsó-, elhajlásos-, bedőléses-, futtából-, illetve ütemtelen lövés, indulócselből lövés) gyakorlása, technikájának csiszolása és fejlesztése. • Kapura lövések felugrásból (felugrásos-, felugrásos lövés páros lábról, elhajlásos-, felugrásos kanyarított-, beugrásos-, illetve bevetődéses lövés) gyakorlása, technikájának csiszolása, fejlesztése. • Cselezések labdával, mint pl. indulócsel (kilépéssel, beugrással, futólépéssel), cselezés labdavezetés közben, lövő csel, átemelés, lefordulás, leforgás, visszafordulás, dupla csel, átadási csel, felugrásból lövés imitálása majd labdapattintás, leérkezés után felugrásos lövés) gyakorlása, technikájának csiszolása, fejlesztése. • Átadások posztok szerint elsajátítása (felugrással történő átadás, egykezes alsó átadás, test előtti átadások, test mögötti átadások, csukló-átadások, a labda tolása, lökése az átadás irányába). • Elzárások (elé állásos -, mögé állásos-, melléállásos elzárás, elzárás-leválás) gyakorlása. • Egyéni, poszt szerinti képzés szinte minden edzésen. Kapura lövések posztok szerint, • szélső kapura lövései: kanyarított lövés kigurulással, elhajlásos lövés, ejtés • átlövő kapura lövések: átlövés talajról, felugrásból • beálló kapura lövései: bevetődéses, bedőléses, visszafordulás utáni bedőléses, beforgásból bevetődéses lövés, bevetődéses dobás páros lábról, visszafordulás utáni bevetődéses dobás páros lábról, bevetődéses dobás dobókézzel ellentétes, illetve azonos lábról, hátrahúzás. Mindezen lövések végrehajtása egykezes labdafogás után is. • légi dobás (szélről és középről), szökkenő felugrásos lövés, elhajlásos lövés keresztlépésből lövő karral ellentétes oldalra, gyakorlása.

Továbbá új anyagként indulócselből egy lépésből történő felugrás, kapura lövés és átadások ügyetlenebb kézzel, labdaátadások sorozatban (időre, lövéspontossággal), két labdával történő ügyességi feladatok. A komplex irányváltoztató cselek bevezetése, gyakorlása (pl.: lövő kézzel ellentétes oldalra indulócsel, abból két lépés labdaleütés után az átemelő csel alkalmazása stb.).

2. társas kapcsolatok - Durva és finom koordinációs mozgások egymás utáni alkalmazása váltakozva. - Döntési készséget növelő játékok, gyakorlatok (küzdőjátékok minden fajtája). - Figyelem-megosztottságot és a periférikus látást növelő feladatok. - Labdaátadási és labdakezelési gyakorlatokban előforduló játékhelyzetek reprodukálása. - A figyelmet igénybe vevő összetett labdatechnikai feladatok. - Sokmozgásos, komplex átadási feladatok (taktikai, technikai és képességfejlesztő hatás kiváltásával). - Szakaszos vonalindításból kialakított alaphelyzetek előkészítése és védők elleni befejezése (lerohanás a felnőtt csapatban). - Kapura lövések, átadások és cselező tevékenységek technikai képzésének túlsúlyba helyezése. - Pozíciós- játék mintájára kreált labdakezelési feladatok állandó labdajáratással és pozíciócserével. - Taktikai gondolkodást és a játékkészséget növelő játékok bekapcsolása a képzésbe (küzdőjátékok). - Állóképességet (futó, dobó, ugró) fejlesztő játékok (küzdőjátékok).

3. egyéni képzés, a pozíciókból leadott lövések sajátosságainak figyelembevételével Szélről • átlövő készítésből, felkanyarodásból történő kapura lövés, • üres befutások lehetőségének felismerése, • cselező tevékenység csiszolása, • egyéni képzés a hajító mozdulat csiszolására és a speciális ugrókészség kialakítására, • nehezített labdával végrehajtott lövések posztról, Átlövőből • álló helyzetből történő lendületvétel (szabaddobás, cselezés), • dobóerő és lövéspontosság fejlesztése, • cselező tevékenység (álló- és mozgóhelyzetből), • az irányító és a túloldali átlövő játékossal kialakított kapcsolat gyakorlása Beállóból • ügyetlenebb kézzel való kapura lövés, • lövő kézzel azonos és ellenoldali lábról történő elrugaszkodás, • leforgás (egyenes felsőtest legyen) technikailag helyes végrehajtása, • védő mögé való beforgás, • a mellé-, elé állásos zárások szabályos végrehajtása, • a fellépés, illetve a leválás ütemének kialakítása

Taktikai képzettség foka - Mélységben tagolatlan (egysoros) védelem esetén a játék közbeni spontán támadás vezetése egyszerű játékelemekkel a) szélső- átlövő- irányító- húzás-kontra, rövid zárás, külső kereszt b) szélső –átlövő- beálló húzásból történő elzárások, leválások c) átlövő- irányító átlövő –kettős zárás, átlövő készítés – átfutás

- Emberelőnyös játék tudatos befejezése. - Egysoros területvédelemben társas sáncoló tevékenység kialakítása és összehangolása a kapussal. - Összetett kombinatív játék alapjainak lerakása a csapatrészek kapcsolatából kialakítva. - Mélységben tagolt védekezés ellen a labda útjával ellentétesen mozgó beálló vagy befutó szélső helyzetteremtő tevékenysége, a belső hármas valamelyikének. - Két beállóval történő tudatos és improvizatív játék megteremtése. - Szabaddobások tudatos befejezése. - Társas kapcsolat kialakítása a védekezés folyamán. - Támadó faultra, vagy hibára kényszeríteni az ellenfelet.