Komplex Tehetséggondozó Program szakmai tartalma. Professional Content of the Complex Talent Management Program

Talent and diligence


A KTP lényege, hogy a 12-14 éves életkor közötti tehetséges gyerekeket
sportszervezetükkel együttműködve, egyénileg fejlesszük három életkori
csoportban, (6. 7. és 8. osztályos) mindkét nemben. Az előzetes válogató
események legjobb eredményeit elért tehetséges 6. osztályos gyerekek
kerülnek be a programba – minden évben alulról építkezve.


The essence of the CTMP is to develop talented children between the ages
of 12 and 14, in cooperation with their sports organization, individually in
three age groups (6th, 7th and 8th graders) of both sexes. Talented 6th- grade children who achieved the best results in the preliminary selection events are included in the program – every year, building from the bottom up to the top.


A program megteremti azt a szakmai műhelyt, bázist, ami a regionális
képzés hiányosságait oldja meg. Ennek a lényege az, hogy a sportszervezetek tehetségeit integrálja be ezekbe a központokba, ahol magasan kvalifikált edzők foglalkoznak, adott hetekben a kiválasztottakkal. A Komplex Tehetség Program több oldalról megközelítve is újdonságot hozhat a képzés hatékonysága, eredményessége szempontjából. A gyerekek abban a korban és időszakban kerülnek be a programba, amely egyébként is nagyon kritikus időszaka a nevelőmunkának.

The program creates the professional workshop and base that solves the insufficiency of regional training. The essence of this is to integrate the talents of sports organizations into these centres, where highly qualified coaches train with the chosen ones in given weeks. Approached from several angles, the Complex Talent Program can bring something new in terms of the effectiveness and efficiency of the training. The children enter he program at that age and period, which is anyway a very critical period for the educational work.


A Komplex Tehetség Program képzési táborait évente 4 alkalommal az
iskolai szünetben az ország 3 pontján, helyszínenként 40 fővel, kerül
lebonyolításra. A képzések időtartama minden alkalommal 3 napot vesz
igénybe. Naponta két gyakorlati és egy elméleti foglakozáson vesznek
részt a gyerekek. Helyszínenként 4 főből álló szakmai stábon felül a képzési helyszín adja az erőnléti és a kapusedzőt, illetve 2 fő felügyelő tanár segíti a munkát. A helyszínek kiválasztásánál fontos szempont az is, hogy a sportlétesítmény, a szállás, étkezés és elméleti oktatás egy helyen legyen.


The training camps of the Complex Talent Program are held 4 times a year during the school holidays at 3 places in the country, with 40 children per location. The duration of the trainings takes 3 days each time. The children take part in two practical and one theoretical classes a day. In addition to a professional staff of 4 people per location, the training location provides the fitness and goalkeeper coach, and also two teachers help them with their work. When choosing the locations, it is also important that the sports facility, accommodation, catering and theoretical education be in one place.


A fent leírt életkori szakaszokban a sportszervezetek alapvetően csapatokat építenek, és ezekben keresik játékosok helyét. Az MKSZ szakmai stábja felismerte, hogy ebben az életszakaszban az egyén képzése jó eredményeket hozhat létre a felnőtt sportolói karakterek felépítésének időszakában. Ennek jelentősége nemcsak a sportágspecifikus mozgások hatékonyságának növelésében, de a megfelelő sportolói mentalitás és pozitív gondolkodásfejlesztésben is tudatosul. A korosztályokra bontott edzésterv haladási megvalósíthatósági üteme, táboronként és korosztályonként is eltérhet egymástól.


In the age groups described above, sports organizations basically build teams and look for players in them. The professional staff of the MKSZ (Hungarian Handball Association) realized that the training of the individual in this stage of life can produce good results during the period of building the characters of adult athletes. The importance of this is realized not only in increasing the efficiency of sport-specific movements, but also in the development of the appropriate athlete mentality and positive thinking. The rate of progress of the training plan divided into age groups may differ by camp and by age group.

Márton Gréta válogatott kézilabdázó vendégségben


Minden edzés két óra időtartamra van tervezve, azonban infrastruktúra és
létszámtól függően a vezetőedző ezt egy-egy helyszín adottsága miatt rugalmasan kezelheti. Lényeges szempont minden képzési helyen, hogy a továbblépések csak abban az esetben történjen meg, ha az adott csoport elérte a
programban megadott fejlettségi szintet. Az edzésterveben nem részletezett képességfejlesztés modult a felvezetésben rögzített, korosztályokra megadott tematikát kell megvalósítani.A napi szakmai munkabeosztás szerint, minimum 4 foglalkozást kellmegtartani, amely két gyakorlati és két elméleti képzést tartalmaz
.

Each training session is planned for two hours, however, depending on the infrastructure and the number of staff, the head coach can manage this flexibly due to the characteristics of each location. It is an important aspect in all training places that further steps take place only if the given group has reached the level of development specified in the program. The skill development module, which is not detailed in the training plan, must be implemented according to the topics specified in the introduction and given for age groups. According to the daily professional work schedule, a minimum of 4 sessions must be held, which include two practical and two theoretical training sessions.

Fazakas Gergő válogatott kézilabdázó vendégségben.